موزه تاریخ سنگاپور

موزه تاریخ سنگاپور مي توانيد وقايعي را که از قرن چهاردهم سبب شکل گيري سنگاپور تا کنون شده است را دنبال کنيد.

موزه تاریخ سنگاپور به مانند شهر فرنگي است که در آن فرهنگ و تاريخ غني مردم سنگاپور ، ريشه اجدادي و تعدد مذهبي و نژادي و جنگ ها ونزاع هاي تاريخي ملت سنگاپور را کشف مي کنيد.جواهرات و طلاهاي متعلق به قرن چهاردهم که مربوط به دوران قبل از استعمار سنگاپور است را مشاهده کنيد.