محله چینی ها

Chinatown

این محل یکی از محله های بسیار قدیمی سنگاپور بوده که حدود 300 سال پیش چینی های کوچ نشین به سنگاپور سفر کرده و منطقه ای بسیار پر جمعیت را به خود اختصاص داده است.